Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2018/2019

 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

 • klasa matematyczno-fizyczna
 • klasa biologiczno-chemiczna
 • klasa językowa
 • klasa ogólna
 • klasa humanistyczna

 

 Technikum Nr 1 – w zawodach:

 • technik informatyk z innowacją obsługa maszyn CNC
 • technik hotelarstwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik logistyk
 • technik masażysta (dla uczniów niewidomych i niedowidzących)
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej z innowacją obsługa drukarek 3D
 • technik spedytor

 

 Branżowa Szkoła I stopnia

 • klasy wielozawodowe 

 

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.

Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu szkoły lub strony internetowej: www.zs1goleniow.edu.pl.

Szkolnym punktem informacji ds. rekrutacji jest Sekretariat Szkoły (ul. Maszewska 6 lub ul. Niepodległości 1). Informacje dla kandydatów będą wywieszane w gablocie umieszczonej w głównym holu każdego z budynków szkoły, oraz umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.zs1goleniow.edu.pl. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły w terminie

od 09 maja 2018 do 19 czerwca 2018r. godz.1500

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć :

1.    oryginał lub potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

2. oryginał lub potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. godz.1500 włącznie,

3. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

4.     dwie aktualne fotografie w formacie 30x42 mm( podpisane na odwrocie),

5. zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie. 

6.  kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia załączają umowę o praktycznej nauce zawodu.

 

Kartę zdrowia należy dostarczyć do pielęgniarki szkolnej po 1 września 2018r.

 

Do 26 czerwca 2018r. kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć:

1.      opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

2.      zaświadczenie komisji konkursowej o uzyskaniu tytułu finalisty/ laureata

·        konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej

na szczeblu wojewódzkim,

·        za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej  na szczeblu powiatowym.

 

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE:

1.  przeliczonych na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wyrażonych w skali procentowej dla zadań z zakresu:

-języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, chemii, fizyki), języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

2.   przeliczonych na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły,

3. punktów za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną,

4. obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.


KANDYDAT DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

1.   Kandydat do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Goleniowie  może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowo zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie, w tym:

1)  maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

-         języka polskiego,

-         historii i wiedzy o społeczeństwie,

-         matematyki,

-         przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii),

-         języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

2)     maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:

a)    maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

-       stopień celujący                  - 18  punktów,

-       stopień bardzo dobry          - 17  punktów,

-       stopień dobry                       - 14  punktów,

-       stopień dostateczny            - 8     punktów,

-       stopień dopuszczający       - 2     punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust.2 i art. 44zz ust. 2, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego według Prawa Oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203).

b)   maksymalnie 28 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:

-         7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

-       maksymalnie 21 punktów za inne osiągnięcia zgodnie z Prawem Oświatowym z dnia 14 grudnia 2016 r (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz komunikatu kuratora art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r. w związku z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016r. – przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.).


2.  Wymagania w poszczególnych klasach

 

1)   klasa matematyczno – fizyczna

Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum:

-    język polski,

-    język angielski,

-    matematyka,

-    fizyka.

2) klasa językowa

Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum:

-    język polski,

-    język angielski,

-    język niemiecki

-    geografia.

3)   klasa biologiczno – chemiczna

Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum:

-    język polski,

-    biologia,

-    chemia,

-    język obcy nowożytny(wyżej oceniony na świadectwie ukończenia gimnazjum).

4)   klasa ogólna

Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum:

-    język polski,

-    wiedza o społeczeństwie,

-    biologia,

-    geografia.

 

4)   klasa humanistyczna

Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum:

-    język polski,

-    wiedza o społeczeństwie,

-    historia,

-    język obcy nowożytny(wyżej oceniony na świadectwie ukończenia gimnazjum).


KANDYDAT DO TECHNIKUM NR 1

1.  Kandydat do Technikum Nr 1 w Goleniowie  może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowo zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie, w tym:

1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

-         języka polskiego,

-         historii i wiedzy o społeczeństwie,

-         matematyki,

-         przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii),

-         języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

2) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:

a)     maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

-       stopień celujący                  - 18  punktów,

-       stopień bardzo dobry          - 17  punktów,

-       stopień dobry                       - 14  punktów,

-       stopień dostateczny            - 8     punktów,

-       stopień dopuszczający       - 2     punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust.2 i art. 44zz ust. 2, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego według Prawa Oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203).

b) maksymalnie 28 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:

-         7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

-         maksymalnie 21 punktów za inne osiągnięcia zgodnie z Prawem Oświatowym z dnia 14 grudnia 2016 r (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz komunikatu kuratora art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r. w związku z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016r. – przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.).


2.  Wymagania do poszczególnych zawodów

 

1)     technik informatyk z innowacją obsługa maszyn CNC

Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum:

-  język polski,

-  matematyka,

-  język obcy nowożytny (wyżej oceniany na świadectwie ukończenia gimnazjum),

-  fizyka.

2)     technik hotelarstwa

Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum:

-  język polski,

-  matematyka,

-  język obcy nowożytny (wyżej oceniany na świadectwie ukończenia gimnazjum),

-  geografia.

3)     technik żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum:

-  język polski,

-  matematyka,

-  język obcy nowożytny (wyżej oceniany na świadectwie ukończenia gimnazjum),

-  biologia.

4)     technik logistyk

Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum:

-  język polski,

-  matematyka,

-  język obcy nowożytny (wyżej oceniany na świadectwie ukończenia gimnazjum),

-  geografia.

5)     technik masażysta – dla osób niewidomych i niedowidzących

Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum:

-    język polski,

-    matematyka,

-    język obcy nowożytny (wyżej oceniany na świadectwie ukończenia gimnazjum),

-  biologia

6)     technik grafiki i poligrafii cyfrowej z innowacją obsługa drukarek 3D

Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum:

-    język polski,

-    matematyka,

-    język obcy nowożytny (wyżej oceniany na świadectwie ukończenia gimnazjum),

-  informatyka

7)     technik spedytor

Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum:

-    język polski,

-    matematyka,

-    język obcy nowożytny (wyżej oceniany na świadectwie ukończenia gimnazjum),

-  geografia

 

KANDYDAT DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

zostaje przyjęty na podstawie umowy o praktycznej nauce zawodu niezależnie od wyniku egzaminu gimnazjalnego.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ W BUDYNKU
PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 1

6 lipca 2018r. o godz.1000 Dyrektor Szkoły ogłosi wyniki postępowania kwalifikacyjnego wywieszając w budynku szkoły :

1.   Listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do I Liceum Ogólnokształcącego.

2.   Listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Technikum Nr 1.

3.   Listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia.

4.   Listę kandydatów, niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

Od 6 lipca 2018 do 10 lipca 2018 do godz. 1500 rodzice kandydatów potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

11 lipca 2018 o godz. 1000 Dyrektor szkoły ogłosi listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Kandydat ma możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej  szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. W terminie do 5 dni od złożenia wniosku zostanie przygotowane i wydane uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Od 12 lipca 2018 od godz. 1200 do 09 sierpnia 2018 godz. 1200 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

10 sierpnia 2018 o godz. 1000 Dyrektor szkoły ogłosi wyniki rekrutacji uzupełniającej.

załączone pliki/dokumenty

dane kontaktowe

ul. Maszewska 6
tel. 91 4182821

ul. Niepodległości 1
tel. 91 4180050

sekretariat czynny w godzinach 7.15-15.15

e-mail: sekretariat@zs1goleniow.edu.pl

galeria zdjęć
pływalnia Fala Goleniów

kalendarz wydarzeń

Luty, 2019
PnWtŚrCzPtSN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123

poprzedni msc dzisiaj następny msc

newsletter

Bądź na bieżąco! zapisz się do naszej listy wysyłkowej, aby otrzymywać informacje o aktualnościach na stronie.